भेटीए भेटीए भेटीए रे…

(राग : कोण भरे कोण भरे कोण रे…/मानमां मानमां मानमां रे…)

भेटीए भेटीए भेटीए रे, मनमोहन जिनवर भेटीए…!
मेटीए मेटीए मेटीए रे, भेटता भवदुःख मेटीए रे… मन0।।1।।
श्री शंखेश्वर पास जिनेश्वर, पूजी पातक मेटीए रे… मन0।।2।।
जादवनी जरा जास न्हवणथी, नाठी एक चपेटीए रे… मन0।।3।।
अाश धरीने हुं पण अाव्यो, निज करे पीठ थपेटीए रे… मन0।।4।।
त्रण रतन अापो ज्युं राख्या, निज अातमनी पेटीए रे… मन0।।5।।
साहिब सुरतरु सरीखो पामी, अौर कुण अागे लेटीए रे… मन0।।6।।
‘पद्मविजय’ कहे तुमरे चरणथी, क्षण एक न रहुं छेटीए रे… मन0।।7।।

Leave a comment