आ पारस मारा पोताना…

आ पारस मारा पोताना, मारा पोताना नही बीजाना… आ पारस. 1
तमे वामादेवीना नंद भले, तमे अश्वसेन कुलचंद भले, पण… आ पारस. 2
तमे वढियार देश नरेश भले, तने पूजे आखो देश भले, पण… आ पारस. 3
भले राजा महाराजा चरणे नमे, ने चोसठ इन्द्रो चरणे चूमे, पण… आ पारस. 4
तमे वाराणसीना राजा भले, तमे त्रण भुवन महाराजा भले, पण… आ पारस. 5
तारा एकसोने आठ नामो भले, तारा गामे गाम धाम भले, पण… आ पारस. 6
तमे धरणेन्द्र देवना देव भले, तुमे पद्मामाताना प्यारा, भले, पण… आ पारस. 7
तमे मणिभद्रवीरना प्यारा भले, तमे सकलसंघना प्यारा, भले, पण…आ पारस. 8

Leave a comment