पांचे ईन्द्रिय तणा…

पांचे ईन्द्रिय तणा, तेवीस विषय जान
दुशत बावन भेद छे, विकार तणा मति मान 1

विषय विकार निवारीने, चउ महव्वय धराय
घाति खपे नाण पामतां, अप्रतिपाति कहाय 2

सूरि राजेन्द्र जे थया, पारस पारसनाथ
जयानंद पारस थवा, कीनाे पारस साथ 3

Leave a comment