नवखंडाजी हो पास…

(राग : माता मरुदेवीना नंद…/दादा अादेर्श्वरजी…)

नवखंडाजी हो पास! मनडुं लोभावी बेठा अाप उदास…!
तारे तो अनेक छे ने, मारे तो तुं एक;
कामी क्रोधी देव जोई, काढी नाखी टेक… नवखंडाजी0।।1।।
कोई देवी देवताना, झाली उभा हाथ;
मोढे मांडी मोरलीने, नाचे राधा नाच… नवखंडाजी0।।2।।
जटा जुट शिर धारे, वली चोले राख;
गमे तो गिरजाने राखे, जोगीपणुं खाख… नवखंडाजी0।।3।।
पीर ने फकीर जोया, निरगुणी देव;
काच तृण मणी गणी, अा तो खोटी टेव… नवखंडाजी0।।4।।
देव देखी जूठडाने, अाव्यो छुं हजूर;
गुण अापो अापना तो, ‘कांति’ भरपूर… नवखंडाजी0।।5।।

Leave a comment