राग- मेरा जीवन कोरा कागझ

सकल समता सुरलतानो, तुंहि अनुपम कंद रे,
तुंही कृपारस कनक कुंभो, तुंहि जिणंद मुणींद रे. प्रभु0 1
प्रभु तुंहि तुंहि तुंहि तुंहि, युंहि धरता ध्यान रे,
तुज स्वरूपी जे थया तेणे, लह्युं ताहरुं तान रे. प्रभु0 2
तुंहि अलगो भव थकी पण, भवित ताहरे नाम रे,
पार भवनो तेह पामे, ऐहि अचरिज ठाम रे. प्रभु0 3
जन्म पावन आज मारो, निरखीयो तुज नूर रे,
भवोभव अनुमोदना जे, हुओ आप हजूर रे. प्रभु0 4
एक माहरो अखाय आतम, असंख्यात प्रदेश रे,
ताहरा गुण छे अनंता, किम करूं तास निवेश रे. प्रभु0 5
एक एक प्रदेश ताहरे गुण अनंतनो वास रे,
एम करी तुज सहज मिलत, हुओ ज्ञान प्रकाश रे. प्रभु0 6
ध्यान ध्याता ध्येय एकी, भाव होये एम रे,
एम करतां सेव्य सेवक, भाव होये क्षेम रे. प्रभु0 7
शुद्ध सेवा ताहरी जो, होय अचल स्वभाव रे,
‘ज्ञानविमल’ सूरींद प्रभुता, होय सुजस जमाव रे. प्रभु0 8

Leave a comment