अलख अनाेपम अेह सिद्ध निरंजन शंकराे

अलख अनाेपम अेह सिद्ध निरंजन शंकराे,
अगम अशाेग सुगति सुमति सगतिसराे |
तरण तारण तरणड तमताेडण दिनसराे,
सरण करण सधीर परतिख अे परमेसराे |
सांचाे जगमे अे सहि दुःखभंजन जिनराज,
”सूरि राजेन्द्र” सुप्रसिद्ध हे सारे सघला काज ||१||

Leave a comment